Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de vennootschap onder firma Boeibeplating.nl
gevestigd en kantoorhoudende aan de Weustinkweg 9, 7544 RK te Enschede

 1. Begripsbepaling
 1.1 In deze voorwaarden wordt onder leverancier verstaan de vennootschap onder firma Boeibeplating.nl, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende  aan de Weustinkweg 9, aangeduid als Boeibeplating.nl.
 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder afnemer mede begrepen, degene aan wie Boeibeplating.nl zaken verkoopt en/of levert, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening Boeibeplating.nl werkzaamheden verricht, al dan niet op basis van een overeenkomst van aanneming van werk,  aangeduid als koper/opdrachtgever.
 2. Algemeen
 2.1 Deze algemene voorwaarden liggen ten grondslag aan en maken deel uit van alle tussen Boeibeplating.nl en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing op en maken deel uit van elk door Boeibeplating.nl met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van eventuele algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van koper/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Aanbieding, prijzen en bevestiging
3.1 Boeibeplating.nl behoudt zich het recht voor technische specificaties van haar producten tussentijds en zonder aankondiging te wijzigen.
3.2 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevat en dit wordt aanvaard heeft Boeibeplating.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na schriftelijke ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Boeibeplating.nl aan koper/opdrachtgever aangeboden contract. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers en/of andere ondergeschikten van Boeibeplating.nl zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd.
3.4 Boeibeplating.nl verplicht zich de aangenomen werkzaamheden binnen een redelijke termijn, niet zijnde een fatale termijn, in overleg met koper/opdrachtgever, uit te voeren.
3.5 Tenzij anders is aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW.
4. Maatvoering, montage en opmeten
4.1 Bepalend voor de inhoud van de aannemingsovereenkomst en het op basis van deze overeenkomst door Boeibeplating.nl uit te voeren werk, is de omschrijving van dat werk en het ter gelegenheid van de maatopname door de projectleider op te stellen Technisch Rapport. Indien het overeengekomen werk door Milieu- of Arbo regelgeving niet door Boeibeplating.nl uitgevoerd mag worden, heeft Boeibeplating.nl het recht de overeenkomst eenzijdig te annuleren.
4.2 Koper/opdrachtgever blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen en/of meldingen bij welke instanties dan ook, die noodzakelijk geacht worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, mede de hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de koper/opdrachtgever zijn en – indien van toepassing- doorbelast worden.
5. Betaling
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient 100% betaling te geschieden binnen 7 dagen na de laatste montagedag of na oplevering. Betaling geschiedt contant ten kantore van Boeibeplating.nl dan wel middels storting of door overmaking op een door Boeibeplating.nl aangewezen bank- of girorekening.
5.2 Vanaf de datum welke ligt na de betalingstermijn, zoals genoemd in lid 5.1 van deze voorwaarden is koper/opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Boeibeplating.nl gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% per maand of een zoveel hoger of lager percentage, dat als kennelijk redelijk kan worden aangemerkt. Indien koper/opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met BTW met een minimum van € 250,- en worden verschuldigd op het tijdstip, waarop de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De verkochte cq. gemonteerde zaken gaan eerst in eigendom over op het moment van betaling van de volledige som, zoals deze door de koper/opdrachtgever aan Boeibeplating.nl verschuldigd zouden kunnen zijn. Boeibeplating.nl blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang koper/opdrachtgever de vorderingen van Boeibeplating.nl betreffende de tegenprestatie van de door Boeibeplating.nl aan koper/opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken niet voldaan heeft, alsmede koper/opdrachtgever de vorderingen van Boeibeplating.nl wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
6.2 Indien door Boeibeplating.nl geleverde zaken bij koper/opdrachtgever in beslag genomen worden is koper/opdrachtgever verplicht de beslagleggende deurwaarder er direct op te wijzen, dat het om door Boeibeplating.nl onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gaat. Tevens dient koper/opdrachtgever Boeibeplating.nl er onverwijld van op de hoogte te stellen. De kosten welke Boeibeplating.nl moet maken om de in beslag genomen goederen weer in haar bezit te krijgen, zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.
7. Garantie
7.1 Bij normaal gebruik en onderhoud wordt de deugdelijkheid van de gemonteerde materialen  gewaarborgd voor een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf de datum van montage en/of oplevering.
7.2 De garantie vervalt, indien de koper/opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boeibeplating.nl reparaties of andere werkzaamheden aan geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten.
7.3 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
7.4 Indien een tijdig ontvangen klacht gegrond blijkt te zijn is Boeibeplating.nl verplicht een en ander op eigen kosten binnen een redelijke termijn, niet zijnde een fatale termijn, vast te stellen in overleg met koper/opdrachtgever, te herstellen.
7.5 De garantieverplichting vervalt indien koper/opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt.
8. Reclamaties
8.1 Door koper/opdrachtgever geconstateerde klachten over het gepresteerde dienen uiterlijk tijdens de oplevering te zijn ontvangen. Ten aanzien van na de oplevering veranderde of beschadigde zaken worden geen reclames in behandeling genomen.
8.2 Bij gegrond bevinden van de klacht is Boeibeplating.nl uitsluitend verplicht de goederen te vervangen dan wel te repareren. Daarnaast kan koper/opdrachtgever geen recht doen gelden op enige andere vergoeding.
8.3 Klachten over de facturatie dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
8.4 Koper/opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of Boeibeplating.nl de gelegenheid heeft geboden om de gebreken te herstellen.
9. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle offertes, alsmede alle overeenkomsten, welke Boeibeplating.nl sluit met koper/opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen van welke aard dan ook tussen Boeibeplating.nl en koper/opdrachtgever, daaronder inbegrepen incasso, worden in eerste instantie aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank te Almelo (Nederland).